Schoon

De kwaliteit van de openbare ruimte is sterk bepalend voor de leefbaarheid en veiligheid in een stad. ‘Schoon, heel en veilig’ is een vaak gehoorde kreet, maar om dit voor elkaar te krijgen binnen het daarvoor beschikbare budget is veelal een lastige opgave. Zeker binnen de maatschappelijke context waarin burgers en ondernemers steeds hogere eisen stellen.

Vervuiling van de openbare ruimte is vooral een gedragsprobleem, dat met gedragsbeïnvloeding en goede voorzieningen kan worden voorkomen. De vervuiling die desondanks optreedt dient op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze te worden schoongemaakt.

CyclusManagement kan behulpzaam zijn bij het optimaliseren van uw schoonaanpak. We hebben daarvoor een speciale quick-scan ontwikkeld en een menukaart zwerfafvalaanpak samengesteld.